flag Судова влада України
Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

ПРАВИЛА

внутрішнього трудового розпорядку для працівників апеляційного суду Запорізької області

 

 

І. Загальні положення

 

 1. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен громадянин має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Держава створює умови для повного здійснення громадянами права на працю, гарантує рівні можливості у виборі професії та роду трудової діяльності, реалізовує програми професійно-технічного навчання, підготовки і перепідготовки кадрів відповідно до суспільних потреб. 

Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом.

Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

 

 1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників апеляційного суду Запорізької області (далі - Правила) визначають трудовий розпорядок, зміцнення трудової та виконавської дисципліни, забезпечення правильної організації праці, ефективного використання робочого часу, підвищення якості та продуктивності праці.

Трудова дисципліна забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

 

3.Ці Правила поширюються на всіх працюючих в апеляційному суді Запорізької області.

 

4.Для працівників апеляційного суду Запорізької області, Правила встановлюються з урахуванням Закону України «Про судоустрій і статус суддів», „ Про державну службу”, Кодексу законів про працю України, Загальних правил поведінки державного службовця, «Про боротьбу з корупцією». Діяльність працівників ґрунтується на таких основних принципах: 

- служіння народу України;

- демократизму і законності;

- гуманізму і соціальної справедливості;

- пріоритету прав людини і громадянина;

- професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі;    

- професіональної відповідальності за виконання службових обов’язків і дисципліни;

- дотримання прав та законних інтересів органів місцевого та регіонального самоврядування; 

дотримання прав підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян

 

 1. Питання, пов'язані із застосуванням зазначених Правил, вирішуються керівництвом апеляційного суду Запорізької області в межах наданих йому прав, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами. Ці питання вирішуються також трудовим колективом відповідно до його повноважень.

 

ІІ. Порядок прийняття на роботу

і звільнення з роботи  працівників  та робітників суду

 

 1. Громадяни України реалізують своє право на працю згідно з Кодексом законів про працю України шляхом укладання трудового договору про роботу в апеляційному суді Запорізької області, за яким працівник зобов'язується виконувати доручену йому роботу, дотримуючись внутрішньою трудового розпорядку для працівників суду, а керівництво зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати необхідні для виконання роботи умови праці, передбачені законодавством про працю і угодою сторін.

Судді апеляційного суду Запорізької області призначаються на посади відповідно до Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус судді». Голова суду на підставі акту про призначення /обрання або припинення повноважень судді видає відповідний наказ.

Керівник апарату суду  видає накази про прийом на роботу, переведення, звільнення, присвоєння рангів, встановлення надбавки за вислугу років працівників апарату суду, застосовує щодо них заохочення на накладає дисциплінарні стягнення.

 1. При прийнятті працівників на роботу до апеляційного суду в Запорізькій області ними подаються наступні документи:

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- трудова книжка, оформлена у встановленому порядку;

- диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку;

- довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру, а також копії цих документів.

 

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадови осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього СРСР і Збройних Сил держав – учасниць СНД, подають військовий квиток та його копію.

Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, крім перелічених, зобов’язані подати ще й  такі документи :

            - особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками та фотокарткою розміром 4*6 сантиметрів;

            - декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї за попередній рік;

            - документи про науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації та їх копії;

            - підписане претендентом попередження про встановлені законодавством України обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням, а також документ про ознайомлення із Загальними    правилами поведінки державного службовця;

            - направлення на роботу (для магістрів державного управління і випускників вищих навчальних закладів) у разі, якщо таке направлення видавалось

           

            Забороняється вимагати від осіб, які приймаються на роботу, відомості та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

 

 1. Укладення трудового договору оформляється наказом голови суду (для суддів), керівника апарату суду (для державних службовців та працівників) про зарахування працівника на роботу. Трудовий договір вважається укладеним і тоді, коли наказ не було видано, але працівника фактично було допущено до роботи.

            Особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації, не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

             У наказі зазначаються назва посади та відповідного структурного підрозділу за штатним розписом, а також умови оплати праці. Цим самим наказом працівникам, які призначаються на посади державних службовців, присвоюється відповідний   ранг державного службовця.  

 

 1. При укладенні трудового договору за угодою сторін може бути обумовлений випробувальний термін з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробувальний термін повинна бути включена до наказу про прийняття на роботу. При встановленні випробувального терміну ранг державного службовця присвоюється за підсумками випробування. Під час прийняття на державну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців.

            Строк випробування під час прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця, а під час прийому на роботу інших категорій працівників строк випробування не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним комітетом профспілки, - шести місяців. 

 

 1. До початку роботи за укладеним трудовим договором керівництво зобов'язане:

            - ознайомити працівника з посадовою інструкцією, роз'яснити його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці;

            - ознайомити працівника з цими Правилами;

            - визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

            - проінструктувати його з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. 

 1. 1 Трудову книжку працівник здає до відділу кадрів у день призначення на посаду. На всіх працівників, які пропрацювали в апеляційному суді Запорізької області більше п'яти днів заводяться трудові книжки. Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту і міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58.

            Працівникам, які приймаються на роботу вперше, трудова книжка оформляється в термін не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

            Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності у відділі кадрів апеляційного суду  в Запорізькій області. Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на начальника відділу кадрів апеляційного суду Запорізької області

 

 1. З усіма наказами, що стосуються працівника, відділ кадрів та начальник структурного підрозділу своєчасно ознайомлює його під розписку.

            Усім працівникам адміністрація зобов'язана видавати при виплаті заробітної плати розрахункові листи.

 

 1. Припинення трудового договору можливе лише за умов, передбачених чинним законодавством.

            Працівник має право розірвати трудовий договір,   укладений   на невизначений, строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу з поважних причин (переїзд на нове місце проживання: переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ  до вищого навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітності; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом) керівництво повинно розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

 

 1. Крім загальних підстав розірвання трудового договору, передбачених Кодексом законів про працю України, державна служба припиняється у разі:

            - порушення умов реалізації права на державну службу;

            - недотримання пов’язаних із проходженням державної служби вимог, передбачених статтею 16 Закону України „Про державну службу”;

            - досягнення державним службовцем граничного віку перебування на державній службі;

            - відставки державних службовців, які займають посади першої або другої категорії;

            - виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню державного службовця на державній службі;

  відмови державного службовця від прийняття або порушення Присяги;

            - неподання або неправдиве подання відомостей щодо доходів.

 

 1. У день звільнення адміністрація зобов'язана видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 

III. Основні права та  обов'язки працівників

 

 

 1. 1 Працівники апеляційного суду Запорізької області, мають право:

 

            - користуватись правами і свободами, які гарантуються громадянам Конституцією України та законами України;

            - брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх повноважень;

            - на повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

            - вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу службових повноважень за посадою;

            - на оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу який присвоєно, досвіду та стажу роботи;

            - на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці;

            - захищати свої законні права та інтереси у вищих державних органах та в судовому порядку.          

 

         Працівники мають також інші права відповідно до чинного законодавства України.

 

 1. Усі працівники зобов'язані:

            -  дотримуватись Конституції України, Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Загальних правил поведінки державного службовця, «Про боротьбу з корупцією» та інших актів законодавства України;

            - не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина;

            - шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій та вчинків, які можуть зашкодити інтересам державної служби;

            - діяти в межах своїх повноважень; у разі одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний службовець повинен невідкладно в письмовій формі повідомити про це керівника, який дав          доручення, а в разі наполягання на його виконанні – повідомити вищу за             посадою особу;

            - працювати чесно і сумлінно, додержуватись дисципліни праці, цих Правил, своєчасно виконувати розпорядження керівника, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, а також додержуватись вимог з            охорони праці, протипожежної охорони, виробничої санітарії;

            - поліпшувати якість роботи, систематично підвищувати ділову кваліфікацію, додержуватись службової та виконавської дисципліни, вживати заходів для негайного усунення недоліків у роботі та причин, що їх зумовлюють;

            - утримувати своє робоче місце в належному стані, а також підтримувати чистоту в приміщеннях апеляційного суду  Запорізької області та відділах;

            - додержуватись встановленого порядку збереження матеріальних цінностей і документів, не виносити з будинку установи оргтехніку,      матеріали та документи, призначені для службового користування;         дбайливо ставитись до майна, меблів, оргтехніки тощо, раціонально             використовувати і витрачати канцелярське приладдя, електроенергію та інші       матеріальні ресурси;

            - економно використовувати час на службові міжміські та міські телефонні переговори;

            - суворо дотримуватись вимоги щодо заборони паління в приміщеннях (на робочих місцях, в кабінетах та у місцях загального користування)      Запорізькій області.

 

            Основні обов'язки державних службовців визначені статтею 10 Закону України "Про державну службу".

 

 1. Коло обов'язків, що їх виконує кожен працівник за своєю посадою, визначається посадовою інструкцією і положенням про відповідний структурний підрозділ апеляційного суду Запорізької області, затвердженими в установленому порядку.

            Керівництво суду  не має права вимагати від працівника виконання роботи, не передбаченої трудовим договором та посадовою інструкцією.

 

 

 1. Основні обов'язки адміністрації

 

 1. Керівництво суду зобов'язане:

 

         - під час укладення трудового договору роз’яснити  працівникові його права і обов’язки, поінформувати про умови праці та розмір заробітної плати

         - належним чином організовувати роботу працівників, щоб кожен працював за фахом і кваліфікацією, мав закріплене за ним робоче місце, своєчасно, до початку виконання дорученої роботи, був ознайомлений із завданням і забезпечений роботою протягом усього робочого дня;

 

         - затвердити посадову інструкцію на кожну посаду за штатним розписом;

         -   вживати заходів для вдосконалення організації роботи;

         - забезпечувати суворе дотримання трудової та виконавської дисципліни, проводити постійну роботу щодо її зміцнення, вживати заходів впливу до порушників;

         -  поліпшувати умови праці, неухильно дотримуватись законодавства про працю та її охорону; забезпечити здорові та безпечні умови праці;

         -  постійно контролювати дотримання працівниками усіх вимог техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної безпеки;

         - забороняється приховувати факти та обставини, що становлять загрозу для життя, здоров’я і безпеки працівників.

         - виплачувати заробітну плату до 31 та 15 числа кожного місяця; у тих випадках, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним або святковим днем, заробітну плату виплачувати напередодні;

         - забезпечувати матеріальну зацікавленість працівників як у результатах їхньої особистої праці, так і у загальних підсумках роботи колективу відповідного структурного підрозділу та апеляційному суді Запорізької області в цілому;

         - підвищувати роль морального стимулювання праці, заохочувати працівників;

         - забезпечувати систематичне підвищення ділової     кваліфікації працівників, створювати необхідні умови для суміщення роботи з навчанням у навчальних закладах;

         - уважно ставитись до потреб і запитів працівників. 

 

 1. Робочий час та його використання

 

 1. Для працівників апеляційного суду  Запорізької області встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями - субота і неділя.

 

            Початок роботи в  апеляційному суді Запорізької області - з 9 години ранку, перерва на обід      - з 13 години до 13 години 45 хвилин, кінець робочого дня - о 18 годині (понеділок - четвер), - о 16 годині 45 хвилин (п'ятниця).

            Тривалість робочого тижня - 40 годин; робочого дня: з понеділка по четвер - по 8 год. 15 хв., у п'ятницю - 7 год.

         Працівникам надається щодня перерва для відпочинку і харчування. Перерва не включається в робочий час. Працівники використовують час перерви на свій розсуд, на цей час вони можуть відлучатися з місця роботи.

            Святкові і неробочі дні визначено статтею 73 Кодексу законів про працю України.

            Напередодні святкових і неробочих днів тривалість робочого дня скорочується на одну годину (стаття 53 Кодексу законів про працю України).  

 

 1. Надурочна робота та робота у вихідні та святкові дні, як правило, не допускається. Залучення працівників до надурочної роботи, роботи у вихідні, святкові та неробочі дні провадиться у випадках та за умов, передбачених чинним законодавством, за письмовим наказом керівника. Робота у вихідні, святкові та неробочі дні компенсується відповідно до чинного законодавства.

            Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи державні службовці зобов'язані за розпорядженням  голови, керівника апеляційного суду   Запорізької області з'являтися на службу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які надається інший день відпочину або проводиться компенсація відповідно до чинного трудового законодавства;

        

 1. Залишення працівником робочого місця протягом робочого часу без дозволу керівництва суду та безпосереднього керівника не допускається.

            Табель обліку робочого часу працівників управління веде відділ кадрової роботи та державної служби.

 

            Забороняється в робочий час:

- відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, змушувати їх виконувати громадські обов'язки чи брати участь у різного роду заходах, не пов'язаних зі службовою діяльністю та обов'язками за посадою;

- скликати збори, наради для розв'язання громадських справ.

 

 1. Працівникам апеляційного суду Запорізької області надаються відпустки із збереженням на цей період місця роботи і заробітної плати, відповідно до затвердженого головою суду та керівником апарату суду графіку відпусток до чинного законодавства.

            Працівникам надаються також інші щорічні додаткові відпустки відповідно до чинного законодавства

 

 1. Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

 

 1. За рішенням голови суду, керівника апарату суду апеляційного суду Запорізької області працівники суду можуть бути відкликані з щорічної або додаткової відпустки. Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається у будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році.

            Відкликання зі щорічної відпустки інших категорій працівників допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха,  для відвернення нещасного випадку та в інших випадках передбачених законодавством.

            У разі відкликання працівника  з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

 

 1. Заохочення за успіхи в роботі

 

 1. За сумлінне виконання трудових обов'язків, тривалу і бездоганну роботу, проявлену ініціативу, творчий підхід, результативність і продуктивність праці та інші досягнення в роботі до працівників апеляційного суду Запорізької області можуть застосовуватись заохочення:

 

а) нагородження почесною грамотою органами місцевого самоврядування м.Запоріжжя;

б) нагородження грамотою  ДСА України;

в) оголошення подяки;

           

            Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників у відповідності з правилами їх ведення УП.

 

Відповідальність  працівників за порушення трудової дисципліни

 

 1. Порушення трудової дисципліни, зокрема невиконання    або неналежне виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов’язків, тягне за собою застосування дисциплінарних заходів, передбачених чинним законодавством.

            Дисциплінарні стягнення до суддів застосовуються згідно чинного законодавства.          

            До державних службовців дисциплінарні стягнення застосовуються за невиконання чи неналежне виконання службових обов'язків, перевищення своїх повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує державний орган, в якому він працює.

            Згідно зі статтею 147 Кодексу законів про працю України, за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

            - оголошення догани;

            - звільнення.

 

Крім зазначених стягнень, до державних службовців можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу:

            - попередження про неповну службову відповідність;

            - затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у призначенні на         вищу посаду.

 

 1. Дисциплінарне стягнення застосовується безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

            Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

            До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація повинна зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення.

            За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення. При обранні виду стягнення враховується ступень тяжкості вчиненого проступку і заподіяна ним шкода, обставини, за яких вчинено проступок, та попередня робота працівника.

            Стягнення оголошується в наказі і повідомляється працівникові під розписку.

 1. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

            Якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення одного року.

            Протягом дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються.

            Правила внутрішнього трудового розпорядку обговорені і затверджені на зборах колективу апеляційного суду Запорізької області.

 

11лютого 2011 року.